Where The Leaves Fall

叶落 Yè Luò,

by Xin Alessandro Zheng, 2020, running time 16'.

 

 
 
 

The Blue Boy

坏孩子 Huài Hái Zì,

by Wang Chenxu, 2021, running time 15'.

 

 

I Have No Legs,
and I Must Run

跑跑跑 Pǎo Pǎo Pǎo,

by Li Yue, 2022, running time 15'.

 

Standard Temperature

标准温度 Biāo Zhǔ Wēn Dù,

by Yu Zhouchunyu, 2020, running time 17'.

 

 

A Short Story

破碎太阳之心 Pò Suì Tài Yáng Zhī Xīn,

by Bi Gan, 2022, running time 15'